OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Ligota Polska

300/30 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,1000 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

MN/27 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej
z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

65.112,00

66.000,00

6.600,00

2

300/34 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,0902 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

59.796,00

60.000,00

6.000,00

3

300/35 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,0902 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

59.796,00

60.000,00

6.000,00

4

300/36 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,0900 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

59.687,00

60.000,00

6.000,00

5

300/37 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,0901 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

59.742,00

60.000,00

6.000,00

6

300/38 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,0900 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

59.687,00

60.000,00

6.000,00

7

300/39 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,1000 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

65.112,00

66.000,00

6.600,00

8

300/40 + 1/22 udziału w dz. 300/41

0,1001 ha + 1/22 udziału w 0,4404 ha

65.167,00

66.000,00

6.600,00

 

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 11,5 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizację określono na ocenę średnią, a czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dobrą. Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działkach droga o nawierzchni gruntowej, następnie droga o nawierzchni asfaltowej Oleśnica-Syców; po 4,5 km półwęzeł Oleśnica-Wschód na drodze ekspresowej nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa.

Teren w okolicy (do 250 m) działki uzbrojony w sieci wodociągową i elektroenergetyczną.

W pobliżu działek znajdują się użytki rolne, zabudowa usługowa oraz tereny lasów i zadrzewień.

Na działkach nr 300/37, 300/38, 300/39, 300/40 oraz 300/41 znajdują się samosiejki sosny – bez wartości użytkowej.

Zapis w rejestrze gruntów:

dz. 300/30 – RV – 0,0518 ha, RVI – 0,0482 ha,

dz. 300/34 – RV – 0,0403 ha, RVI – 0,0499 ha,

dz. 300/35 – RV – 0,0385 ha, RVI – 0,0517 ha,

dz. 300/36 – RV – 0,0367 ha, RVI – 0,0533 ha,

dz. 300/37 – RV – 0,0349 ha, RVI – 0,0552 ha,

dz. 300/38 – RV – 0,0331 ha, RVI – 0,0569 ha,

dz. 300/39 – RV – 0,0347 ha, RVI – 0,0653 ha,

dz. 300/40 – RV – 0,0330 ha, RVI – 0,0671 ha,

dz. 300/41 – RVI – 0,4404 ha.

2. Działki nr 300/30 – 300/40 uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00036192/7 natomiast działka nr 300/41 w księdze wieczystej nr WR1E/00121817/8.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniach:

- 15.11.2023 r. o godz.: 12:00 – dz. nr 300/30, 13:00 – dz. nr 300/34 i 14:00 – dz. nr 300/35,

- 17.11.2023 r. o godz.: 10:00 – dz. nr 300/36, 11:00 – dz. nr 300/37, 12:00 – dz. nr 300/38, 13:00 – dz. nr 300/39 i 14:00 – dz. nr 300/40.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 08.11.2023 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 17.05.2023 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.10.2023 r. do 17.11.2023 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniach 18, 19 i 25.07.2023 r. oraz 20.09.2023 r. i 26.09.2023 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

Link do działek w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica

Galeria zdjęć