OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Brzezinka

 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Brzezinka

18/1

0,1146

MN/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki znajdują się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Sosnówka-Brzezinka, strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, strefie "OW" ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

31.818,00

32.000,00

3.200,00

2

Brzezinka

18/2

0,1228

32.986,00

33.000,00

3.300,00

 

1. Działki zlokalizowane są w miejscowości Brzezinka, w odległości ok. 9,1 km od centrum Oleśnicy (w linii prostej). W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności oraz użytki rolne. Dostępność komunikacyjna dobra: przy działkach droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami. Teren działek obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna oraz wodociąg. Przy południowej granicy działek przebiega podziemna linia telefoniczna, nie powodując utrudnień w ich ewentualnej zabudowie. Warunki przyrodniczo – sąsiedzkie słabe – we wsi Brzezinka znajduje się tuczarnia trzody chlewnej i przy pewnych kierunkach wiatru do działki może docierać nieprzyjemny zapach.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 18/1 - RV – 0,0473 ha, PsIV – 0,0673 ha, dz. 18/2 – PsIV – 0,1228 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00069995/6.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 15.11.2023 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
o godz.:
10:00 – dz. nr 18/1 i 11:00 – dz. nr 18/2.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 08.11.2023 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 28.09.2023 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.10.2023 r. do 15.11.2023 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

Link do działek w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica

Galeria zdjęć