OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Nowa Ligota

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Nowa Ligota

136/12

0,0900

MN/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

54.421,00

55.000,00

5.500,00

2

Nowa Ligota

136/14

0,0800

49.301,00

50.000,00

5.000,00

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9 km od centrum miasta Oleśnica. W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Zachód. Czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę dobrą (w okolicy las). Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga przy działce gruntowna – gminna, po około 140 – 160 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej.

Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa, las oraz użytki rolne.

Nad rogiem działki nr 136/12 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym na terenie działki.

Na terenie działki 136/14 znajdują się samosiejki krzewów i drzew – bez wartości użytkowej.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 136/12 - RIVb – 0,0213 ha, RV – 0,0687 ha, dz. 136/14 - RIVb – 0,0800 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 06.03.2024 r. o godz.: 10:00 – dz. nr 136/12 i 11:00 – dz. nr 136/14.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.02.2024 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi  na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 19.07.2023 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.01.2024 r. do 06.03.2024 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 19.09.2023 r. i 14.11.2023 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

 

Link do działek nr 136/12 i 136/14 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica