Placówka Terenowa KRUS w Oleśnicy, w 2023 roku w ramach projektu prewencyjnego Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś przeprowadziła łącznie 14 szkoleń, w których brały udział 563 osoby. Szczególny nacisk położono na szkolenia dzieci z terenów wiejskich, szkolenia te zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Bukowinie Sycowskiej, Drołtowicach, Ligocie Polskiej, Smolnej oraz gospodarstwie edukacyjnym „Wietrzna Stajnia” w Świerznej. Ponadto pracownicy Kasy podczas dożynek gminnych na stoiskach informacyjnych zapoznawali zainteresowanych z używaniem ochron osobistych, ubrań ochronnych i ubrań roboczych oraz przeprowadzono pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Odnosząc się zaś do Konkursów o zasięgu Ogólnopolskim z terenu powiatu oleśnickiego w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne brały udział 4 gospodarstwa rolne: Państwa Katarzyny i Tomasza Mierzwów z Gminy Oleśnica, Państwa Anny i Mariusza Pawlików z Gminy Bierutów, Państwa Urszuli i Andrzeja Jaskułów z Gminy Dziadowa Kłoda, Państwa Eweliny i Marcina Stróżyków z Gminy Oleśnica. Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
 
W IV edycji Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym jako jedyny w województwa dolnośląskiego nagrodzony został Pan Mirosław Chmielewski z gm. Międzybórz.
 
Całość podejmowanych działań prewencyjnych wpłyneła pozytywnie na zmniejszenie liczby zgłoszonych wypadków w porównaniu do 2022 roku – zmniejszenie o 9 zdarzeń. 
 
Realizując projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś w ramach kampanii Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami, której celem jest zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym pracownicy Kasy informowali o zagrożeniach przy stosowaniu niebezpiecznych substancji w gospodarstwie, jednocześnie przedstawiali zasady bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji:
 
  • pozyskiwanie niebezpiecznych substancji zgodnie z prawem i z legalnego źródła,
  • poznanie etykiety produktu i zamieszczonych na etykiecie zaleceń,
  • odpowiednie magazynowanie niebezpiecznych substancji zgodnie z zaleceniami producenta,
  • oznakowanie miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji,
  • ograniczenie dostępu do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom,
  • wykorzystanie niebezpiecznych substancji zgodnie z zaleceniami producenta,
  • stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
  • prawidłowe utylizowanie opakowań po niebezpiecznych substancjach,
  • informowanie osób postronnych o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty,
  • zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją. 
Wielu rolników bagatelizuje używanie masek, okularów, kasków, odpowiednich rękawic, ubrań ochronnych, odpowiedniego obuwia ochronnego i roboczego. Inwestowanie w bezpieczeństwo przy pracy rolniczej zawsze ma dobroczynny wpływ na polepszenie wyników finansowych w gospodarstwie rolnym. Wypadek wyłącza z pracy a zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie nie wyrównają strat związanych z wypadkiem.
 
Kasa przypomina o wymogu niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej, którym ulegli ubezpieczeni.
 
Informujemy również, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie
 
Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
 
Więcej informacji:
w PT Oleśnica pod nr tel.: 713 996 413
samodzielny inspektor Grzegorz Juskowiak.

Galeria zdjęć


Szkolenia dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej
Szkolenia dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej