Polski Ład

Informujemy, że w dniu 20.06.2024 r. na stronie internetowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej Ligota Mała 31, 56-400 Ligota Mała (www. ligotamala.archidiecezja.wroc.pl) zostało opublikowane Postępowanie Zakupowe Nr 1/2024 z dnia 19.06.2024 r. na realizację inwestycję pn.

„Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudowy więźby budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej”,

dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/5072/PolskiLad

Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej Ligota Mała 31, 56-400 Ligota Mała zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu zakupowym na realizację zadania pn. „Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudowy więźby budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej”,

1.Oferty należy składać w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie:

1) osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w siedzibie Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej Ligota Mała 31, 56-400 Ligota Mała

albo

2) listownie na adres:
Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, Ligota Mała 31 56-400 Ligota Mała
Na kopercie należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- nazwę inwestycji: „Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudowy więźby budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Smolnej”.

Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Ks. Tomasz Bagiński - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej
Ligota Mała 31, 56-400 Ligota Mała
Tel. 71 3987407 lub 530299035
e-mail : ligotamala@archidiecezja.wroc.pl

Termin składania ofert do dnia 22 lipca 2024 roku do godz. 10.00.

Na podstawie § 7 ust. 7 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ,stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Oleśnica zawiadamia o rozpoczęciu w dniu 20 czerwca 2024 r. postępowania zakupowego i zamieszcza poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami na zadanie pn:

„Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudowy więźby budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej”,