07 Maja 2024

15:00

Miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, sala nr 18

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad Rady Gminy Oleśnica.

Sala Narad Urzędu Gminy Oleśnica

POSTANOWIENIE NR 808/2024
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Oleśnica


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) w związku z art. 167 §1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Oleśnica na kadencję 2024 – 2029.

§ 2.

Termin i miejsce pierwszej sesji wyznacza się na dzień 7 maja 2024 r. godz. 15.00 - Sala narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

§ 3.

Zobowiązać organ wykonawczy samorządu gminnego do zawiadomienia nowo wybranych radnych o terminie i miejscu sesji.

§ 4.

Ustala się następujący porządek obrad pierwszej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Zakończenie obrad.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II
/-/ Paulina Dobrosz - Dzierżanowska

Ikona film TRANSMISJA OBRAD