Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.) art. 27g ust. 1, cyt: „Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw”.
Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej lub w wersji papierowej (osobiście lub wysyłając na adres urzędu).
Druki deklaracji dostępne są na stronie urzędu w zakładce druki i wzory.