program czyste powietrze

ListekKILKA WAŻNYCH INFORMACJI O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Z Programu Czyste Powietrze może skorzystać każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub osobnego lokalu wydzielonego w budynku mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą. Istotną kwestią w przyznaniu funduszy z Programu Czyste Powietrze jest dochód nieprzekraczający 135 tysięcy złotych i w takim przypadku osoba zainteresowana może skorzystać z dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, czyli tak zwany Kredyt Czyste Powietrze.W zależności od dochodów miesięcznych, wysokość dotacji z Programu Czyste Powietrze została podzielona na trzy warianty, a jeden z nich umożliwia nawet 100% finansowanie prac termomodernizacyjnych, w tym audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informację o potrzebach budynku na ocieplenie, źródło ciepła oraz jaką maksymalną dotacje można uzyskać. Wsparcie finansowe może zostać przekazane na projekty które nie zostały jeszcze rozpoczęte, na takie które są w trakcie realizacji z zastrzeżeniem, że rozliczone zostaną koszta nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do Programu Czyste Powietrze.Dotacja może również dotyczyć prac zakończonych z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu rozliczenia poniesionych kosztów. Prace termomodernizacyjne w zależności od wariantu programu należy przeprowadzić od 18 do 30 miesięcy. Jeśli dokonano wymiany pieca dużo wcześniej i beneficjent nie może przez to być zakwalifikowany do pełnej termomodernizacji, wciąż może mieć szanse na uzyskanie nawet 40 tysięcy złotych na inne prace modernizacyjne.

 

ListekINFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Dane właścicieli nieruchomości wraz z numerami PESEL. 
2. Adres nieruchomości. 
3. Numer telefonu Wnioskodawcy 
4. Czy wnioskodawca jest w związku małżeńskim i posiada wspólnotę majątkową (imię i nazwisko małżonka wraz z numerem pesel)
5. Adres e-mail.
6. Numer księgi wieczystej i numer działki.
7. Rok wydania zgody na budowę lub orientacyjny termin zgłoszenia budowy. 
8. Powierzchnia całkowita domu.
9. PIT ( podstawa obliczenia podatku z PIT-u nie może być większa niż 135 tys.) lub Zaświadczenie o dochodach na jedną osobę w gospodarstwie domowym z GOPS w Oleśnicy
10. Rodzaj nowego pieca oraz określenie standardu ( zwykły czy podwyższony standard) lub/i inne zadanie, które będzie wskazane we wniosku z liczbą m² jeżeli dotyczy stolarki okiennej, drzwiowej  lub termomodernizacji.
11. Data pierwszej faktury jeżeli zadanie zostało już rozpoczęte. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

1. W zakresie wymiany źródła ciepła:

•  rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
•  informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
•  jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa   gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
•  jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
•  informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

2. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

3. W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

4. Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

ListekROZLICZENIE DOTACJI

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW we Wrocławiu.


ListekPRZYDATNE LINKI

Informacje ogólne o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wymagana dokumentacja https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

kalkulator grubości izolacji:https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 

 

Galeria zdjęć