Gmina Oleśnica jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica jako jedyna mieści się na terenie miasta Oleśnica, podczas gdy pozostałe szkoły zlokalizowane są w miejscowościach, na które wskazują odpowiednio nazwy szkół.

Obecnie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica uczy się 1323 dzieci, w tym w szkołach podstawowych w klasach I-VIII (54 oddziały) 963 uczniów, w oddziałach przedszkolnych (16 oddziałów) 338 dzieci oraz 22 dzieci w Punkcie Przedszkolnym we Wszechświętem.

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica uczy 155 nauczycieli.

Ilość dzieci i nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Rok szkolny 2022/2023
Nazwa Szkoły Ilość dzieci Ilość nauczycieli
Szkoła Podstawowa
w Ligocie Polskiej
250 26
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Sokołowicach
257 25
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
w Oleśnicy
314 40
Szkoła Podstawowa im. UNICEF
w Ligocie Małej
212 22
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej 148 19
Szkoła Podstawowa
we Wszechświętem
120 23
*Powyższe dane podano wg informacji ze szkół na dzień 1 września 2022 r.

 

Poniżej przedstawiamy Dyrektorów Szkół Gminy Oleśnica:

Agnieszka Grondowa - dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy od dnia 1 września 2022 r. Nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy. Pani dyrektor swoją karierę rozpoczęła w Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów w Oleśnicy jako nauczyciel języka polskiego. Następnie po likwidacji gimnazjów została zatrudniona w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy, w której pełniła funkcję wychowawcy, nauczycielki języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarki oraz terapeuty pedagogicznego. W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na kierunku Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, dzięki którym aktywnie rozwijała artystyczne uzdolnienia swoich wychowanków.

Leszek Witkowski - od 1 września 1996 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. W 1986 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i posiada stopień nauczyciela mianowanego, a w ostatnim czasie podjął starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego tj. nauczyciela dyplomowanego. Aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy, dzięki czemu uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów. Duży nacisk kładzie na rozwój fizyczny dzieci i zachęca do uczestnictwa w zawodach i innych rywalizacjach sportowych. Pod kierownictwem Pana Dyrektora szkoła została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu z miejscowości Poniatowice do Ligoty Polskiej, przez co jednostka zmieniła swoją lokalizację i nazwę.

Dariusz Rzepka - kieruje Szkołą Podstawową w Smolnej od dnia 1 września 2002 roku. Od 1997 r. jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W krótkim okresie pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Dariusza Rzepkę diametralnie poprawiły się warunki i atmosfera w szkole. Pan Dyrektor podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych, sportowych, programowych, a szkoła często osiąga najwyższe wyniki w różnego rodzaju rywalizacjach, zwłaszcza sportowych. Pan Dariusz Rzepka posiada 16 letni staż pracy pedagogicznej, a w miesiącu grudniu 2007 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Artur Mosiak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Kieruje szkołą od 1 września 2012 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył w 1999 roku. Posiada również dyplom trenera pływania. Działalność szkoły pragnie oprzeć na fundamentach współpracy Rady Pedagogicznej z rodzicami i społecznością lokalną, aby stworzyć warunki do efektywnego i optymalnego, nastawionego na zdobywanie przydatnych umiejętności rozwoju ucznia.

Robert Nowosad - jest dyrektorem Szkoły Podstawowej we Wszechświętem od dnia 1 września 2018 r. Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 1996 r. Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Biomechaniki w korekcji wad postawy ciała i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ukończył również kurs kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjnej. Dyrektor pragnie, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców. Chce dostosować programy nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcać do wysiłku, stymulować kreatywność uczniów i służyć społeczności lokalnej.

Anna Klimkowska - od 1 września 2017 roku - dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła biologię nauczycielską na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki z informatyką na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Placówką Edukacyjną ze specjalnością Menedżer Oświaty na Wydziale Pedagogiki Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada certyfikat Edukatora dający uprawnienia do szkolenia nauczycieli. W latach 1999-2017 pełniła funkcję Dyrektora Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów. Jako dyrektor podejmowała we współpracy z Organem Prowadzącym wiele działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i pracy, pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań uczniów, a także promocji szkoły w środowisku.
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej to miejsce jej pierwszej pracy zawodowej. Jako nauczyciel biologii i matematyki pracowała tam w latach 1985-1999 realizując min. autorski program ekologiczny w formie zajęć pozalekcyjnych. W latach 1995-1999 pełniła także funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Osiemnaście lat pracy w gimnazjum bardzo wzbogaciły jej doświadczenia jako dyrektora i nauczyciela. Kontakt bezpośredni z nauczycielami, uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły są dla niej bezcennym doświadczeniem i utwierdzają w przekonaniu, że Szkołą Podstawową w Ligocie Małej także będzie umiała właściwie zarządzać i kierować, tak aby podejmowane działania przynosiły efekty w postaci sukcesów i satysfakcji uczniów i nauczycieli, a także zadowolenia rodziców, środowiska lokalnego, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.